WETTELIJKE BEPALINGEN
EN ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

I. Wettelijke bepalingen

a. Uitgever van de site

U bent momenteel verbonden met de site van het bedrijf VDBK op https://www.openvandenborrekitchenshop.com/nl/index.html

Deze site wordt gepubliceerd door de naamloze vennootschap VDBK, met een kapitaal van 200.000 euro, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0637 99 15 66.

Maatschappelijke zetel: Paepsemlaan 20 - 1070 Anderlecht.

Intracommunautair btw-nummer: BE 0637.991.566

E-mailadres: mystore@remove-this.vandenborrekitchen.remove-this.be

Telefoon: +32 25 56 44 44 (prijs van een lokaal gesprek)

Hierna genoemd 'de uitgever'.

b. Hosting en onderhoud van de site

De site wordt gehost en onderhouden door het bedrijf Amazon Web Service, een vennootschap naar het recht van de Staat Washington met maatschappelijke zetel op het adres P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108-1226, USA.

II. Credits

De huidige versie van de site werd ontworpen en ontwikkeld door het bureau Sensology.

III. Algemene gebruiksvoorwaarden

1. Inleiding

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna genoemd 'de AGV') hebben tot doel de voorwaarden te bepalen voor de toegang tot en het gebruik van de site en de verschillende diensten die erin worden aangeboden (hierna genoemd 'de site'), gepubliceerd door VDBK (hierna genoemd 'wij').

De toegang tot en het gebruik van de site zijn onderworpen aan de naleving van de onderhavige AGV door elke internetgebruiker die surft op de volledige site of een gedeelte ervan (hierna genoemd 'de gebruiker'), die zich er geheel toe verbindt ze na te leven, en dat zolang hij de genoemde site gebruikt.

Indien hij niet met de bepalingen van de onderhavige AGV akkoord gaat, moet de gebruiker het gebruik van de site onmiddellijk staken.

2. Toegang tot de site

De gebruiker mag vrij en gratis gebruikmaken van de site, zonder voorafgaande inschrijving of aanmaak van een account. De kosten voor de toegang tot en het gebruik van het telecommunicatienet blijven echter te zijnen laste.

Sommige pagina’s van de site bevatten pdf-documenten. Om deze documenten te kunnen lezen, hebt u de software Acrobat Reader nodig.

De gebruiker erkent te beschikken over de nodige kennis en middelen om de site te bezoeken en te gebruiken; hij erkent in het bijzonder te hebben gecontroleerd dat de hardware waarmee hij met het internet verbonden is (computer, smartphone …) geen enkel virus bevat en in perfect werkende toestand verkeert.

De site is 24 u/24 en 7 d/7 toegankelijk, behalve bij een geval van overmacht of bij om het even welke andere gebeurtenis waarover wij geen controle hebben en die met name wordt veroorzaakt door technische problemen. Bovendien kunnen wij de site om redenen van onderhoud tijdelijk ontoegankelijk maken.

Wij kunnen niet garanderen dat de site ononderbroken zal werken en dat hij geen fouten bevat.

Wij zijn enkel gebonden door een inspanningsverbintenis met betrekking tot de werking en de continuïteit van de dienst en zijn niet gebonden door een resultaatsverbintenis met betrekking tot de toegankelijkheid van de site en wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onderbrekingen en de gevolgen daarvan.

Wij behouden ons het recht voor de toegang tot de site of een gedeelte ervan zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten, te onderbreken of te beperken, in het bijzonder voor het uitvoeren van updates.

De gebruiker wordt erop gewezen dat wij de op deze site aangeboden diensten te allen tijde kunnen stopzetten of de eigenschappen ervan kunnen wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat de gebruiker beschikt over enig verhaalsrecht tegen ons en/of zonder dat hij daarvoor een schadevergoeding kan eisen.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de site, ongeacht de oorzaak.

Bovendien wijzen wij iedere aansprakelijkheid af:

 • voor eventuele onvrijwillige dienstonderbrekingen of dienstonderbrekingen die te wijten zijn aan iets waarover wij geen controle hebben;
 • voor eventuele bugs in of technische incompatibiliteiten met de apparatuur van de gebruiker;
 • voor eventuele schade die voortvloeit uit een frauduleuze indringing door een derde die heeft geleid tot een wijziging van de beschikbaar gestelde informatie;
 • voor eventuele schade die zou kunnen worden veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker na een bezoek aan de onderhavige site en zijn diensten of na het gebruik of het downloaden van een van de elementen van de site.

3. Intellectuele eigendom

De inhoud van de site, zijn algemene structuur, zijn vormgeving alsook de teksten, foto’s, al dan niet bewegende afbeeldingen, logo’s, grafieken en/of om het even welk ander bestanddeel ervan, worden gedekt door de intellectuele eigendomsrechten die wij bezitten.

Iedere volledige of gedeeltelijke weergave, imitatie of hergebruik van de volledige site of een gedeelte ervan, door middel van om het even welk procedé, met om het even welk doel, zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming, vormt een inbreuk op de onderhavige voorwaarden alsook, in het bijzonder, een vervalsing die wordt gesanctioneerd door de Franse wetgeving en de internationale verdragen met betrekking tot de bescherming van de intellectuele eigendom en/of een door de wet beteugelde frauduleuze gegevensextractie.

De gebruiker dient ieder verzoek om inlichtingen of om bepaalde content van de site (tekst, foto, tekening, illustratie, …) te reproduceren of te gebruiken, ongeacht op welke drager, vooraf per e-mail te richten aan het e-mailadres mystore@remove-this.vandenborrekitchen.remove-this.be met als onderwerp ‘Verzoek om toestemming voor reproductie'. Hij mag het voorwerp van zijn verzoek pas uitvoeren indien hij een positief antwoord heeft gekregen.

De verspreiding van informatie of elementen van deze site voor particulier en niet-commercieel gebruik is echter toegestaan op voorwaarde dat de informatie of elementen niet worden gewijzigd en dat de verspreiding incidenteel blijft.

De op de site vermelde naam en logo’s en in het bijzonder 'Vanden Borre Kitchen' zijn geregistreerde namen en merken, beschermd door de nationale en internationale wetten. Daarnaast vermeldt de site een bepaald aantal merken die toebehoren aan derden (bijvoorbeeld die van onze leveranciers); ook die merken worden beschermd door de nationale en internationale wetten.

4. Op de site gepubliceerde informatie

a. Algemene presentatie

De site kan in het bijzonder de volgende content en diensten aanbieden (vatbaar voor verandering):

 • Een contactformulier
 • Een kaart met beschikbare vestigingen;
 • Een presentatie van het VDBK-netwerk;
 • Een kandidatstellingdossier om een VDBK-franchisewinkel te openen;

b. Verantwoordelijkheid

De gegevens op de site worden slechts ter informatie verstrekt en wij kunnen niet garanderen dat ze juist, nauwkeurig, volledig en actueel zijn.

Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat alle op de site verstrekte gegevens exact en up-to-date zijn. Ondanks al de zorg en ijver die wij aan de dag leggen bij het verzamelen en up-to-date houden van deze gegevens, kunnen wij echter niet garanderen dat ze volledig, nauwkeurig, correct, exhaustief en foutloos zijn.

De gebruiker wordt verzocht alle op de site gepubliceerde informatie te controleren en ons alle eventuele fouten, tekorten of onjuistheden te melden via: mystore@remove-this.vandenborrekitchen.remove-this.be

Bovendien behouden wij ons het recht voor de content van de site te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren of te wijzigen.

De op de site gepubliceerde foto’s, afbeeldingen en beschrijvingen van producten zijn niet contractueel bindend.

Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af betreffende de op de site beschikbare informatie en het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die te lezen is op de site of die werd verkregen als antwoord op een vraag die via de site werd gesteld.

Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze site.

c. Verplichtingen van de gebruiker

De gebruiker verbindt zich ertoe de site en de diensten die hij aanbiedt te gebruiken en hierbij strikt de onderhavige AGV na te leven, in het bijzonder door geen kwaadwillig en/of schadelijk gebruik te maken van de site, door geen enorme hoeveelheden aanvragen of berichten te verzenden via mystore@remove-this.vandenborrekitchen.remove-this.be of het contactformulier, die kunnen leiden tot een vertraging of een verstoring van de werking van de site.

5. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Om de persoonlijke levenssfeer van onze gebruikers te respecteren, verbinden wij ons ertoe het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, in het kader van de onderhavige site, uit te voeren in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en meer in het bijzonder met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake de verwerking van persoonsgegevens en van de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679, afgekort als 'AVG' (hierna te noemen 'de Verordening').

De persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van de toegang tot en het gebruik van de site, worden digitaal verwerkt overeenkomstig de beschrijving in ons privacy- en cookiebeleid.

6. Externe links

Ter informatie verwijzen wij op onze site soms naar andere bronnen op het internet, door middel van uitgaande hyperlinks.

Deze hyperlinks verbinden ons echter tot niets. De sites die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met onze site via dergelijke hyperlinks vallen immers buiten onze controle.

Wij zijn derhalve niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze sites wordt gepubliceerd en de aldus verstrekte hyperlinks impliceren niet dat wij garant staan voor de inhoud ervan.

Wij verbinden ons ertoe om, in geval van onenigheid of op eenvoudig verzoek van de exploitant van een website waarnaar wij verwijzen, de hyperlink zo vlug mogelijk te verwijderen. Deze verzoeken moeten via e-mail worden verstuurd naar mystore@remove-this.vandenborrekitchen.remove-this.be met als onderwerp ‘verzoek om verwijdering van een hyperlink’.

Wat inkomende hyperlinks betreft, staan wij toe dat er een link naar de site wordt geplaatst, op voorwaarde dat de geest van de site wordt gerespecteerd. Dat betekent dat wij niet toestaan dat er links naar de site worden geplaatst op websites die informatie en/of inhoud verspreiden van illegale aard en/of, in het bijzonder, van polemische, politieke, religieuze, pornografische of xenofobe aard, of die, in het algemeen, aanstootgevend kunnen zijn voor internetgebruikers.

Gebruikers die dergelijke links naar de site zouden installeren, verbinden zich ertoe daarvoor de toestemming te vragen aan de siteverantwoordelijke door hem via e-mail te contacteren op het adres mystore@remove-this.vandenborrekitchen.remove-this.be met vermelding van 'hyperlinks' als onderwerp van de e-mail.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de informatie op websites die door middel van een hyperlink of op enige andere wijze aan onze site is gelinkt.

7. Beveiliging

Wij verbinden ons ertoe alle nuttige voorzorgen te nemen om de gegevens te beveiligen en met name te voorkomen dat ze zouden worden vervormd, beschadigd of meegedeeld aan onbevoegde personen.

Wij kunnen echter niet garanderen en wij garanderen dan ook niet dat de servers die de site hosten vrij zijn van virussen en dat de downloadbare bestanden op deze site of op om het even welke andere website van derden vrij zijn van virussen of werkingsfouten.

Bovendien verklaart de gebruiker dat hij er zich ten volle van bewust is dat, wegens de kenmerken en beperkingen van het internet, de gegevens die op dit netwerk circuleren niet beschermd zijn tegen enigerlei vorm van indringing, met inbegrip van piraterij, en dat het bijgevolg onmogelijk is om te garanderen dat de overdracht van gegevens via het netwerk 100% veilig gebeurt.

Er wordt uitdrukkelijk aan herinnerd dat het internet geen beveiligd netwerk is. In deze omstandigheden is het aan de gebruiker om, onder zijn verantwoordelijkheid, alle nuttige middelen aan te wenden om ervoor te zorgen dat de op het internet doorgegeven informatie vertrouwelijk blijft. Wij raden de gebruikers aan uiterst voorzichtig om te springen met hun persoonsgegevens, alsook de nodige en gepaste maatregelen te nemen om hun gegevens, software en hardware te beschermen, met name tegen indringing door derden alsook tegen besmetting door eventuele virussen die op het Internet circuleren.

In ieder geval kunnen noch wij noch onze onderaannemers aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke schade die kan ontstaan bij het bezoeken en gebruiken van de site.

8. Gebruik van “cookies”

Een cookie is een klein bestand dat het niet mogelijk maakt de gebruiker te identificeren maar dat informatie verzamelt over de navigatie van een computer op een site.

Deze automatisch verzamelde informatie omvat:

 • informatie over uw gebruik van de site, zoals de geraadpleegde pagina's, duur en tijdstip van de verbinding, uw IP-adres, en de manier waarop u verbinding maakt, zoals het type en de versie van uw webbrowser;
 • informatie over uw apparatuur, zoals uw besturingssysteem, het OS van uw gsm of tablet, alsook de unieke randapparaatidentificatiecode (‘UDID’) en andere technische identificatiecodes.

We gebruiken verschillende categorieën van ‘cookies’ op onze site:

 • strikt noodzakelijke cookies (technische en functionele cookies);
 • statistische en analytische cookies;
 • reclamecookies;
 • deelcookies.

Wanneer u onze site bezoekt, worden er mogelijk een of meer cookies van derde bedrijven op uw computer geïnstalleerd. Deze cookies van derden identificeren uw interessecentra via de op de site geraadpleegde producten en verzamelen surfgegevens om het reclameaanbod dat u buiten de site om wordt toegestuurd te personaliseren.

Dat is bijvoorbeeld het geval bij het delen van content op sociale media (bv.: Facebook) door op de site 'deelknoppen' van die sociale media te voorzien. Dat kan ertoe leiden dat deze sociale netwerken cookies gebruiken.

Wij wijzen u erop dat wij geen toegang hebben tot cookies van derden en dat wij er geen enkele controle op kunnen uitoefenen.

Wij wijzen u erop dat u cookies van derden kunt weigeren.

Tot slot delen wij u mee dat u uw toestemming voor het plaatsen van cookies door de site of door websites van derden op elk moment kunt intrekken. U kunt dit doen voor alle cookies of uitsluitend voor cookies die voor bepaalde doeleinden worden gebruikt.

U kunt ook uw keuzes instellen, in het bijzonder om reeds geïnstalleerde cookies te verwijderen via de instellingen van uw browser:

 • Voor Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=en

 • Voor Internet Explorer

https://support.microsoft.com/nl-nl/topic/cookies-verwijderen-en-beheren-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

 • Voor Safari

https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac

 • Voor FireFox

http://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent?redirectlocale=fr&redirectslug=G%C3%A9rer+les+cookies

U kunt de ‘cookies van derden’ ook deactiveren op de websites van de bedrijven die ze plaatsen.

Om meer te weten te komen over hoe u bezwaar kunt maken tegen cookies en cookies van de belangrijkste adverteerders kunt weigeren en blokkeren, verzoeken we u in elk geval om de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance te raadplegen op https://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren.

De door VDBK verkregen instemming van internetgebruikers voor het gebruik van cookies heeft een geldigheidsduur van dertien (13) maanden vanaf de installatie van de cookies en kan worden verlengd door een nieuwe bevestiging tot instemming van de gebruiker.

9. Toepasselijk recht

De onderhavige AGV zijn onderworpen aan het Belgisch recht en de bevoegde rechtbanken zijn de Belgische rechtbanken.

Indien er een geschil ontstaat uit de interpretatie of de uitvoering van deze AGV en de gebruiker de site gebruikt als handelaar, is uitsluitend de Franstalige ondernemingsrechtbank van Brussel bevoegd, zelfs als er meerdere verweerders zijn of bij een oproep tot vrijwaring en zelfs voor procedures in kortgeding. Deze bepaling is niet van toepassing bij een geschil met een niet-handelaar, waarvoor de wettelijke bevoegdheidsregels gelden.

Hoe dan ook verbindt u zich ertoe om ons in geval van een geschil te contacteren alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen.

10. Wijziging van de AGV

Wij behouden ons het recht voor deze AGV naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. In dat geval zal de nieuwe versie van de AGV onmiddellijk op de site worden gepubliceerd en zal ieder gebruik van de site, vanaf de publicatie van de genoemde nieuwe versie van de AGV, er geheel aan onderworpen zijn.

Datum van laatste update: 15-04-2022